Questions? Feedback? powered by Olark live chat software

เว็บสเตอร์ที่มีทั่วโลก

มหาวิทยาลัยสัญชาติอเมริกันที่มีวิทยาเขตทั่วโลก

เครือข่ายมหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์มีวิทยาเขตนานาชาติที่ขยายตัวไปทั่วโลก เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาก้าวเข้าสู่มหาวิทยาลัยที่มีความหลากหลายในเมืองต่างๆ จาก 4 ทวีป ปณิธานของมหาวิทยาลัย คือ มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการสอนที่มีคุณภาพเพื่อสร้างประชากรโลกที่ดีในอนาคต

Webster Worldwide

 มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์มีความภาคภูมิใจในการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีและปริญญาโทที่มีคุณภาพ โดยนักศึกษาจะได้รับประสบการณ์ชีวิตนักศึกษาในรั้ววิทยาเขตที่พักหรือสถานที่รอบๆ มหาวิทยาลัย นักศึกษาที่เรียนจบจากเว็บสเตอร์ทั้งหลักสูตรปริญญาตรีและปริญญาโทล้วนมีความพร้อมที่จะก้าวสู่ชีวิตการทำงานในระดับนานาชาติ พร้อมมุมมองอันเปิดกว้างที่ได้รับจากทั่วโลก

มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์มีอุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัย รวมทั้งชุมชนนักศึกษาและคณาจารย์ที่จะให้การสนับสนุนอย่างใกล้ชิด โดยเน้นการเรียนรู้ด้านวิชาการ พัฒนาความคิด บุคลิกภาพ และปัจเจกภาพของนักศึกษาแต่ละบุคคล พร้อมการสร้างสมดุลในการเรียนและการใช้ชีวิต รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ มากมายทั้งภายในและภายนอกวิทยาเขต

การเรียนรู้วิชาการ การใช้ชีวิต และการซึมซับวัฒนธรรมในสถานที่ใหม่ๆ จะสร้างประสบการณ์แก่นักศึกษาให้มีความสามารถหลากหลายด้าน และยังสอนให้รู้จักผู้คนและโลกภายนอก รวมทั้งประเด็นซับซ้อนที่เกิดขึ้นในสังคม 

มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ที่มีอยู่ทั่วโลกเปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถใช้เวลาหนึ่งภาคเรียนหรือหนึ่งปีในวิทยาเขตอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ เนื่องจากหลักสูตรจะเป็นรูปแบบเดียวกันและมีระบบหน่วยกิตเหมือนกัน และมีการวางระบบให้สามารถเรียนต่อเนื่องในหลักสูตรได้อย่างราบรื่น ซึ่งจะทำให้นักศึกษาได้รับสิ่งดีที่สุดจากทุกมุมโลกในช่วงเวลาการเจริญเติบโตที่สำคัญที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิต