Questions? Feedback? powered by Olark live chat software

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ ประเทศไทย เปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ซึ่งนักศึกษาจะได้เรียนรู้วิธีปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพในการจัดการกับอุปสรรคทางธุรกิจในชีวิตจริงที่ซับซ้อน หลักสูตรมุ่งเน้นการสร้างผู้นำเชิงกลยุทธ์เพื่ออนาคตองค์กรในสังเวียนระดับโลก


 จากการสำรวจของ Graduate Management Admission Council (GMAC) บริษัทร้อยละ 84 ที่สำรวจทั่วโลกมีแผนที่จะว่าจ้างมหาบัณฑิต MBA ภายในปี พ.ศ. 2558 ซึ่งมีแนวโน้มสูงขึ้นว่าบริษัทเห็นคุณค่าของมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถพร้อมทำงาน

วิธีการเรียนที่ถูกปรับให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลในชั้นเรียนขนาดเล็กนั้นเป็นการรับรองคุณภาพของหลักสูตร เนื่องจากนักศึกษาได้เรียนรู้ระบบธุรกิจทั่วโลกกับอาจารย์ที่มีประสบการณ์สูงในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อถ่ายทอดทฤษฏีจากประสบการณ์จริง

Webster Thailand MBA reviewคณาจารย์มหาวิทยาลัยและวิธีการสอนแบบสากลจะส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถขยายมุมมอง เครือข่าย และประสบการณ์ในหลักสูตร หลักสูตรจะสอนให้นักศึกษาสามารถผสมผสานทฤษฏี ทักษะ และไหวพริบทางธุรกิจโดยมุ่งเน้นการเรียนรู้ และพัฒนาการคิดเชิงกลยุทธ์ด้วยโครงการคิดเชิงวิพากษ์และการทำงานเป็นทีม

เพื่อตอบสนองความต้องการของนักศึกษาปริญญาโทที่ต้องการเรียนหลักสูตร MBA ควบคู่ไปกับการทำงาน ความยืดหยุ่นจึงเป็นสิ่งสำคัญในหลักสูตร นักศึกษาสามารถเลือกเรียนแบบเต็มเวลา, นอกเวลาในวิทยาเขต และแบบออนไลน์ รวมทั้งหลักสูตรแบบเร่งรัดหนึ่งปี

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ ประเทศไทย เปิดสอนหลักสูตรผสมผสานในวิชาต่างๆ เช่น การเงิน การปฏิบัติการและการจัดการเชิงกลยุทธ์ เศรษฐศาสตร์ การตลาด และการบัญชี นักศึกษาสามารถเลือกวิชาเฉพาะได้ 4 สาขา ได้แก่ การตลาด การเงิน การจัดการทรัพยากรบุคคล และการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตผ่านการรับรองจากสภารับรองโรงเรียนธุรกิจและหลักสูตร (Accreditation Council for Business Schools and Programs (ACBSP).

โครงสร้างหลักสูตร 

สำหรับการจบหลักสูตร MBA นักศึกษาต้องเรียนครบ 13 วิชา (37 หน่วยกิต) และหลักสูตร MBA ที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน นักศึกษาจะต้องเรียนอย่างน้อย 17 วิชา (49 หน่วยกิต) ซึ่งประกอบด้วย MBA Coursework และวิชาในแต่ละสาขา

วิชาบังคับในหลักสูตร General MBA มีดังนี้ 

 • MRKT 5000 การตลาด (3 หน่วยกิต)
 • MNGT 5590 พฤติกรรมองค์กร (3 หน่วยกิต)
 • BUSN 5760 สถิติธุรกิจประยุกต์ (3 หน่วยกิต)
 • FINC 5000 การเงิน (3 หน่วยกิต)
 • FINC 5880 การเงินธุรกิจขั้นสูง (3 หน่วยกิต)
 • MNGT 5990 ความรับผิดชอบขององค์กรและสังคม (3 หน่วยกิต)
 • BUSN 6070 การบัญชีบริหาร (3 หน่วยกิต)
 • BUSN 6110 การปฏิบัติการและการบริหารโครงการ (3 หน่วยกิต)
 • BUSN 6120 เศรษฐศาสตร์การจัดการ (3 หน่วยกิต)
 • BUSN 6200 กลยุทธ์และการแข่งขัน (3 หน่วยกิต)
 • BUSN 6140 การวิเคราะห์งานวิจัยธุรกิจ (3 หน่วยกิต)
 • BUSN 6250 วิทยานิพนธ์ (3 หน่วยกิต)
 • WSBT 5000 ความสำเร็จแห่งอาชีพในศตวรรษที่ 21 (1 หน่วยกิต)

สำหรับนักศึกษาที่ไม่มีพื้นฐานด้านธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และบัญชี จะต้องเรียนวิชาพื้นฐาน 3 วิชาก่อนเริ่ม coursework สำหรับหลักสูตร MBA ซึ่งไม่รวมอยู่ใน 37 หน่วยกิต

วิชาพื้นฐาน:

 • BUSN 5000 ธุรกิจ (3 หน่วยกิต)
 • BUSN 5600 การบัญชีภาคทฤษฎีและปฏิบัติ (3 หน่วยกิต)
 • BUSN 5620 การวิเคราะห์เศรษฐกิจในปัจจุบัน (3 หน่วยกิต)

หากเคยศึกษาหลักสูตรวิชาพื้นฐานมาเกิน 5 ปีก่อนเริ่มเรียนหลักสูตร MBA ทางมหาวิทยาลัยอนุญาตให้ยกเว้นการเก็บหน่วยกิตวิชาพื้นฐานทั้งสาม หากนักศึกษาสามารถผ่นการทดสอบจากทางมหาวิทยาลัย

สาขาวิชา

หลักสูตร MBA ที่มีสาขาวิชาจะต้องเก็บหน่วยกิตวิชาหลักให้ครบ (37 หน่วยกิต) วิชาในสาขาและวิชาพื้นฐานที่จำเป็น หลักสูตร MBA ที่มีสาขาวิชาจะต้องเก็บหน่วยกิตอย่างน้อย 49 หน่วยกิต 

สาขาการตลาด

17 วิชา (49 หน่วยกิต) หลักสูตร MBA ที่มีสาขาวิชาจะต้องเรียนเพิ่มเติมอีก 4 วิชา (12 หน่วยกิต) ซึ่งเป็นวิชาที่เกี่ยวข้องกับ MBA ด้านการตลาด นักศึกษาที่เรียนสาขาการตลาดจะต้องทำวิทยานิพนธ์ในหัวข้อเกี่ยวกับการตลาดหรือองค์ประกอบสำคัญของการตลาดเมื่อจบหลักสูตร

หลักสูตร MBA สาขาการตลาด ประกอบด้วยรายวิชาดังนี้ 

 • MRKT 5610 การบริหารช่องทางการตลาด (3 หน่วยกิต)
 • MRKT 5720 การส่งเสริมการตลาด (3 หน่วยกิต)
 • MRKT 5960 การบริหารการตลาด (3 หน่วยกิต)
 • MRKT 5730 การตลาดระหว่างประเทศ (3 หน่วยกิต)
 • MRKT 6000 การเรียนแบบบูรณาการด้านการตลาด (3 หน่วยกิต) แทน BUSN 6250- วิทยานิพนธ์ 

สาขาการเงิน

18 วิชา (52 หน่วยกิต) หลักสูตร MBA สาขาการเงิน จะต้องเรียน 5 วิชา (15 หน่วยกิต) เกี่ยวกับการเงินโดยเฉพาะ นักศึกษาที่เรียนสาขาการเงินจะต้องทำวิทยานิพนธ์ในหัวข้อเกี่ยวกับองค์ประกอบที่มีความสำคัญในทางการเงินเมื่อจบหลักสูตร 

หลักสูตร MBA สาขาการเงิน ประกอบด้วยรายวิชาดังนี้ 

 • FINC 5210 การลงทุน (3 หน่วยกิต)
 • FINC 5810 งบลงทุนและการลงทุนในองค์กรธุรกิจ (3 หน่วยกิต)
 • FINC 5830 สถาบันและตลาดการเงิน (3 หน่วยกิต)
 • FINC 5840 การเงินระหว่างประเทศ (3 หน่วยกิต)
 • FINC 6290 กลยุทธ์ทางการเงิน (3 หน่วยกิต) 

สาขาการบริหารทรัพยากรบุคคล

18 วิชา (52 หน่วยกิต) หลักสูตร MBA สาขาการบริหารทรัพยากรบุคคลจะต้องเรียนวิชาพื้นฐาน 5 วิชา (15 หน่วยกิต) เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลในปัจจุบัน นักศึกษาที่เรียนสาขาการบริหารทรัพยากรบุคคลจะต้องทำวิทยานิพนธ์ในหัวข้อเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลเมื่อจบหลักสูตร 

หลักสูตร MBA สาขาการบริหารทรัพยากรบุคคล ประกอบด้วยรายวิชาดังนี้ 

 • HRMG 5000 การบริหารทรัพยากรบุคคล
 • HRDV 5610 การอบรมและพัฒนา (3 หน่วยกิต)
 • HRMG 5700 กฎหมายแรงงาน (3 หน่วยกิต)
 • HRMG 5800 การจ้างบุคลากร (3 หน่วยกิต)
 • HRMG 5920 เงินชดเชย (3 หน่วยกิต)
 • HRMG 5930 การจัดการแรงงานสัมพันธ์ (3 หน่วยกิต)
 • HRMG 6000 การเรียนแบบบูรณาการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (3 หน่วยกิต) แทน BUSN 6250- วิทยานิพนธ์

สาขาการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

17 วิชา (55 หน่วยกิต) หลักสูตร MBA สาขาการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศจะต้องเรียนวิชาพื้นฐาน 6 วิชา (18 หน่วยกิต) เกี่ยวกับการพัฒนาและผสานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นักศึกษาที่เรียนสาขาการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศจะต้องทำโครงการในหัวข้อ IT ที่เกี่ยวข้องเมื่อจบหลักสูตร

หลักสูตร MBA สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วยรายวิชาดังนี้ 

 • ITM 5000 การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ: สรุป (3 หน่วยกิต)
 • ITM 5100 ระบบสารสนเทศ การสื่อสาร และเครือข่าย (3 หน่วยกิต)
 • ITM 5200 การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ (3 หน่วยกิต)
 • ITM 5300 การจัดหาและการบริหารสัญญาเพื่อการเทคโนโลยีสารสนเทศ (3 หน่วยกิต)
 • ITM 5400 การวิเคราะห์ระบบ การออกแบบ และการดำเนินการ (3 หน่วยกิต)
 • ITM 5600 ความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศและการสื่อสาร (3 หน่วยกิต)
 • ITM 6000 โครงงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  (3 หน่วยกิต)  แทน BUSN 6250- วิทยานิพนธ์