Questions? Feedback? powered by Olark live chat software

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของมหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ ประเทศไทยจะช่วยให้นักศึกษาเข้าใจและตระหนักถึงปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุบัน และปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงในบริบทของวัฒนธรรมโลก

การศึกษาเชิงลึกจากประสบการณ์จริงและการวิเคราะห์เชิงวิพากษ์เป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างและหลักสูตรปัจจุบันที่มีการปรับปรุงอยู่เสมอ นักศึกษาจะได้วิเคราะห์ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในปัจจุบันจากกรณีศึกษาและโครงการวิจัย อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา อาจารย์พิเศษ/วิทยากรบรรยาย และการเยี่ยมชมองค์กรระหว่างประเทศต่างๆ จะเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ศึกษาโลกแห่งความเป็นจริงที่ซับซ้อนพร้อมค้นหามุมมองที่แตกต่าง 

วัฒนธรรม คณาจารย์ และนักศึกษาจากนานาประเทศมีส่วนช่วยในการกระตุ้นการแสดงความเห็นที่แตกต่าง ส่งเสริมการชื่นชม ยอมรับความแตกต่าง รวมทั้งสร้างเสริมศิลปะการทูตและการสื่อสาร นักศึกษาจะมีส่วนร่วมในการช่วยจัดงานประชุมครั้งสำคัญที่มุ่งเน้นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

Webster Thailand International Relations Masters Degree

หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาธุรกิจระหว่างประเทศที่มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ ประเทศไทย มุ่งเน้นศึกษานโยบายต่างประเทศ กฎหมายระหว่างประเทศ และกิจการด้านมนุษยธรรมเพื่อการศึกษาในด้านต่างๆ เช่น ปัญหาการอพยพและลี้ภัย หลักสูตรครอบคลุมถึงการพัฒนาเศรษฐกิจและการเมืองทั่วโลก รวมทั้งการดำเนินการด้านมนุษยธรรมเพื่อวิเคราะห์ความซับซ้อนของโลกาภิวัตน์

มหาวิทยาลัยสร้างความพร้อมในการเข้าทำงานกับองค์การธุรกิจ องค์กรการศึกษา และกิจการสาธารณะ อีกทั้งนักศึกษาจะมีความพร้อมในการทำงานกับหน่วยงานรัฐบาล องค์การนอกภาครัฐ องค์การระหว่างประเทศ บริษัทข้ามชาติ และองค์กรระหว่างรัฐ

ลิงก์แค็ตตาล็อกหลักสูตร:

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (International Relations MA)