Questions? Feedback? powered by Olark live chat software

มหาวิทยาลัยสัญชาติอเมริกันระดับโลกในประเทศไทย

มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ ประเทศไทย เป็นวิทยาเขตนานาชาติที่ขยายตัวมาจากมหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองเซนต์หลุยส์ มลรัฐมิสซูรี ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่ไม่แสวงผลกำไร ซึ่งมีวิทยาเขตตั้งอยู่ทั่วโลก

กว่า 100 ปีที่มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ได้เติบโตขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในระดับอุดมศึกษา จากการจัดอันดับประเภท Tier 1 โดย USA News & World Report ว่าเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำของสหรัฐอเมริกาด้วยหลักสูตรวิทยาเขตนานาชาติ

มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ ประเทศไทย เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีและปริญญาโทที่วิทยาเขตกรุงเทพและชะอำ/หัวหิน โดยมีหลักสูตรการเรียนออนไลน์ด้านศิลปะ วิทยาศาสตร์ และคุณวุฒิด้านวิชาชีพต่างๆ

ความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ ประเทศไทย 

ความเป็นเลิศทางวิชาการ

เหล่าคณาจารย์ วิธีการสอน การพัฒนาหลักสูตร และบรรยากาศที่เสริมสร้างการเรียนรู้ ซึ่งล้วนแล้วแต่ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิชาการให้แก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ ประเทศไทยเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีและปริญญาโทในหลากหลายสาขา โดยมีการเรียนการสอนแบบบูรณาการ การวิจัย และกิจกรรมต่างๆ ในหลักสูตรทั้งสองวิทยาเขต รวมถึงการสร้างเสริมบรรยากาศเชิงวิชาการเพื่อการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยมุ่งเน้นความสำเร็จเมื่อจบการศึกษา

มุมมองจากทั่วโลก

ทุกปีจะมีนักศึกจาก 60 ประเทศทั่วโลกสมัครเรียนที่มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ ประเทศไทย เพื่อการเรียนในบรรยากาศสากลที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม การเรียนรู้ในภาคปฏิบัติจริงที่ใช้ทรรศนะจากทั่วทุกมุมโลกจะทำให้นักศึกษามีวิสัยทัศน์กว้างไกลและมีความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ รวมทั้งโอกาสที่เปิดกว้างยิ่งขึ้น เหล่าคณาจารย์มีเครือข่ายการติดต่อทั้งในประเทศและต่างประเทศที่พร้อมจะสร้างความสำเร็จให้แก่นักศึกษาในอนาคต วิสัยทัศน์ที่กว้างไกลจะช่วยส่งเสริมให้นักศึกษามีความเข้าใจ ความรับผิดชอบ และตระหนักในคุณค่าของการศึกษา โดยการแบ่งปันข้อมูล รวมทั้งการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและสังคมที่จะทำให้บัณฑิตมีมุมมองที่มีความเป็นสากลในอนาคต

กลยุทธ์การศึกษาที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล

มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ ประเทศไทยมีบรรยากาศที่ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนทั้งด้านวิชาการในหลักสูตรการเรียนและแง่มุมการใช้ชีวิตของนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาตระหนักและเข้าถึงศักยภาพที่แท้จริงของตน หลักสูตรการเรียนจะเน้นความเป็นเลิศทางด้านวิชาการในบรรยากาศการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์ ชั้นเรียนขนาดเล็กที่มีนักศึกษาไม่เกิน 20 คน เน้นการปฏิสัมพันธ์ สร้างเสริมความร่วมมือ และกระตุ้นการแสดงออกเพื่อค้นหาความสามารถพิเศษของแต่ละบุคคล